توضیحات

در این ویدیو در کنارتون هستیم تا با هم  اولین ماه از به کارگیری آموزش های دوره کوچینگ آنلاین آیسیس را شروع کنیم. در این ویدیو قراره، ماه را به چهار هفته تقسیم کنیم و حد اکثر 5 هدفی را که انتظار داریم تا پایان ماه برای دستیابی به آنها تلاش کنیم را می نویسیم. این ویدیو را با دقت ببینید.