توضیحات

در این جلسه با هدف گذاری آشنا می شوید و اولین قدم برای شروع سبک جدید زندگی را با نوشتن 10 هدفی که انتظار دارید در پایان دفترچه به آنها برسید را مشخص می کنید. با شناختن اهرم رنج و لذت و به کار گیری آن خود را متعهد به دستیابی به این اهداف کرده و با انجام تمرینات مشخص شده مسیر رشد و پیشرفت خود را با شادمانی،امید و لذت طی خواهید کرد.